LØPENDE INFO TIL UTSTILLERER

MESSEMATRIELL 

Webshop materiell

Utstillerliste

 • Bianchi Owers Club
 • BikeFinder AS
 • Boxbike as
 • Carbon Concepts a/s
 • Cycleurope Norge AS
 • Dare Norge a/s
 • Ecoride
 • EQ Timing
 • Foss Sykler a/s
 • Frog Bikes Ltd
 • Furusjøen Rundt (Kvam IL)
 • Griffel Media a/s
 • Gruppetto
 • Hafjell Alpinsenter
 • Haute Route Norway
 • Hjelperytterne
 • IK Hero
 • Kindernay
 • Klubbpartner a/s
 • Kroken Caravan Detalj A/S avd Oslo. Ørjan Øst
 • no
 • Merlot Reiser
 • NAF MOV
 • Norges Toppidrettskole, NTG
 • Oliven Reiser AS
 • Oracksport AS
 • Panduro Cycling
 • no
 • RAMO AS
 • Rasta sykkel
 • Shimano Nordic as
 • skalstad sykkel
 • Skiens cykkelfabrik a/s
 • Stians Sport as
 • Tender-Sport Marine
 • Topbikes a/s
 • Trento Kjeller
 • Trimtex Norge AS
 • UTE Depot AS
 • Velocity Sport A/S.
 • Velostrada
 • Offroad Finnmark
 • Beach Mountain
 • Oslo Caravan
 • Tour des Fjords
 • NOTS
 • NBIF
 • SLF
 • Ceres
 • Skedsmo kommune
 • Ladys edition
 • Landevei / Fri Flyt
 • Oslo Klassikerne
 • RR & VM bilder
 • Specialized

Messekart

Messereglement 

REGLEMENT BIKE EXPO 2018

 • Bike Expo har som formål å inspirer til å Få flere til å sykle.
 • BikeExpo er den mest komplette arena for inspirasjon og kompetanse innen sykling, samt tilbud på sykler og sykkelutstyr i Norge. Messen skal dessuten synliggjøre syklingens betydning for helse og miljøet og inspirere til økt bruk av sykkel i Norge. BikeExpo er en profilerings- og salgsmesse åpen for publikum. Det er anledning til å selge varer og tjenester etter nærmere avtale og anvisning.
 • Påmelding blir registrert når skjemaet foreligger i utfylt og akseptert/undertegnet stand, og innbetaling i henhold til reglementets punkt 6. er mottatt. Hvert skjema gjelder kun for en utstiller. Ved deltakelse på felles stand må hver utstiller fylle ut separat påmeldingsskjema og betale en påmeldingsavgift. Påmeldingen er bindende. Arrangøren avgjør om påmeldingen godkjennes eller ikke.
  1. Det inngår to fulltids parkeringsplasser per utstiller/stand.
   1. Prisen for parkering er kr. 60,- for inntil 5 timer, kr. 100,- for en dag eller kr. 400,- for en hel uke.
  2. Det inngår 10 stk inngangsbilletter (valgfri 1 dag) per utstiller/stand
  3. Hver utstiller har tilgang til 2 stk billetter til Sykkelgalla à 750,- kr.
   1. Påmelding sendes via www.bikeexpo.no, eller til post@bikeexpo.no
 • Standleien beregnes etter følgende satser:
  1. Veggstand kr. 1200,- pr m². 9-49m2. Minsteareal er 9 m².
  2. Åpen stand kr 1100,- pr. 50-199m2
  3. Påmeldingsavgift pr. utstiller kr. 2.500,-. Faktura sendes etter registrering.
  4. Merverdiavgift kommer i tillegg til disse beløp.
 • Påmeldingsavgift betales ved registrering mot mottatt faktura.
  1. Hele standleien forfaller til betaling senest 1 November 2017 om ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Det beregnes til enhver tid gjeldende morarente pr. mnd. ved betaling etter forfall.
 • Retningslinjer ved evt. avmeldinger:
  1. Påmeldte utstillere hefter for påmeldingsavgift og hele standleien.
 • Framleie av utstillingsareal eller «stand i standen» er ikke tillatt. Kun påmeldte firmaer kan delta på utstillingen.
  1. Standtyper:
   1. ÅPEN STAND er stand som ønskes bygget i sin helhet av utstiller. Standen leveres normalt med flere åpne sider og plasseres fortrinnsvis i frittliggende blokk sammen med de andre utstillere med tilsvarende stand. Slike stands blir ikke forsynt med vegger eller frontbord fra arrangøren, men utstiller må allikevel være forberedt på at nabostands settes opp med vegger.
   2. VEGGSTAND blir bygget med standard side- og bakvegger samt frontdrager i Octanorm byggesystem. Dette er obligatorisk og inkludert i standleien. Standoppbygging som overstiger 2,5 meter, eller mer enn 1 meter vegg ut mot gang, samt tak/tildekking over stand og skilting over gangareal må på forhånd godkjennes av BikeExpo og Exporama Senteret.
  1. Messehallen er åpen for rigging av stands torsdag 1.mars kl 09.00-16.00. Eventuelt ytterligere behov må avtales separat. Det er ikke lov å rigge i åpningstiden.
  2. Nedrigging kan ikke starte før messen er stengt kl 17.00 søndag 4 mars . Det er mulig å rigge ned fra 08.00-17.00 mandag 5 mars. Eventuelt ytterligere behov må avtales separat.
 • Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller eventuelt å redusere påmeldt areal hvis utstillingen blir fulltegnet på et tidlig tidspunkt. Standareal anvises i den utstrekning det er mulig i de forskjellige produktgrupper.
 • Bare varer og tjenester som er påmeldt kan vises på utstillingen. Utstilte gjenstander kan ikke fjernes fra standen i utstillingsperioden uten arrangørens skriftlige samtykke. Arrangøren har anledning til, uten å angi grunn, å fjerne utstilte varer og tjenester som ikke underbygger messens formål å Få flere til å sykle.
 • Plakater o.l. kan ikke settes opp utenfor tildelt standareal. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand.
 • Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, bruk av audiovisuelt utstyr, stemmeforsterker og lignende må utføres uten sjenanse for nabostand og omgivelser. Eventuelle klager rettes til arrangør som har avgjørende myndighet.
 • Omstendigheter som arrangøren selv ikke rår over, slik som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer m.v. samt situasjoner som kan betegnes som force majeure, medfører ikke rett for utstiller til å kreve erstatning eller refusjon av standleie.
 • Arrangøren besørger vanlig vakthold fra monteringstidens start til demonteringstidens slutt, men påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr eller tredje persons eiendeler. Utstiller må selv dekke alle nødvendige forsikringer.
 • Utstiller må selv sørge for all transport, montering, demontering, oppbevaring, pakking og bortkjøring av egne varer og dekorasjonsmateriell. Alt gods til utstilleren må være godt merket med navn og standnummer.
 • Utstillere er ansvarlig for skader som de påfører bygninger, innredninger og anlegg. Arrangørens og myndighetenes instrukser og anvisninger må nøye følges. Overskrider belastningen av varer og utstyr pr. m², må det anføres på påmeldingsskjemaet. Utstilleren må dekke utgifter til nødvendige fundamenter eller forsterkninger. Stands kan i visse haller eller deler av haller bygges i to etasjer. Stands i to etasjer må sprinkles og godkjennes av arrangør på forhånd. Hvis standsoppbyggingen overstiger standard vegghøyde, må arrangementsskisse godkjennes av arrangør på forhånd.
 • Arrangøren besørger renhold av publikumspassasjer og vanlig daglig renhold av stands. Ekstra rengjøring må bestilles og utføres etter regning. Når standen er demontert, må den forlates rengjort og fri for dekorasjonsrester, spiker, fundamenter o.l. I tilfelle forsømmelse, forbeholder arrangøren seg rett til å foreta den nødvendige opprydding for utstillers regning.
 • Dersom arrangementet på grunn av krig, revolusjon, streik eller andre av partene helt uforskyldte årsaker ikke vil kunne gjennomføres, har ingen av partene krav til hverandre. Eventuell innbetalt avgift, med fradrag av påløpne kostnader omkostninger, tilbakebetales. Skulle arrangementet bli avbrutt av force majeure etter at det er åpnet, blir tilbakebetalingen redusert forholdsmessig etter antall dager åpnet av planlagt antall dager.
 • Enhver påmelding anses bundet av reglement for BikeExpo, uansett om det er tatt forbehold av noe slag. BikeExpo AS avgjør med bindende virkning, tvister om forståelsen av bestemmelser eller reglement.

BikeExpo mai 2017